Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Bitter bloeisels (Afrikaans Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Bitter bloeisels (Afrikaans Edition) book. Happy reading Bitter bloeisels (Afrikaans Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF Bitter bloeisels (Afrikaans Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Bitter bloeisels (Afrikaans Edition) Pocket Guide.
Shop by category

Wanneer die voorafgaande klinker daarentee wel kort is, maar nie die hoofaksent dra nie, dan word die medeklinker nie verdub- bel nie: heerlik-heerliker, middel-middele. Ten opsigte van die verdeling in lettergrepe en die aan- eenskrijwe van woorde, word die Hollandse reels gevolg, waarbij veral op die volgende punte moet gelet word: — Als daar een medeklinker is, word dit bij die volgende letter- greep getrek: ko-ning; als daar twee is, val die verdeling in die middel: pit-jie, win-de.

Bij duidelike samestellinge word die af- leiding soms gevolg: daar-om, grijs-aard, boom-pie, gars-brood. Waar die bijvoeglike naamwoord so nouw met die selfstandige naamwoord verbind is dat die twee een begrip vorm, daar word hul aanmekaar geskrijwe: Nuwejaar, Oujaar, hoepriester. Die vorme mij, sij van die besitlike voornaamwoord, word gebruik naas die voller vorme mijn, sijn: mij n vader, sij n moe- der.

Naas die beklemtoonde vorm ek van die persoonlike voornaam- woord, word gebruik die swakbetoonde vorm ik. Die toonlose e in die Hollandse verkleiningsuitgang -tje, - p je tree in die Afrikaanse vorm van dieselfde uitgang als -ie op, en word 00k so geskrijwe: bietjie, glasie, dorpie. Waar die Hollandse voorvoegsel voor in Afrikaans tot ver verswak is, word dit 00k ver geskrijwe: vernaam, versigtig, veral. Die voorsetsel word geskrijwe vir; die bijwoord ver: dit is vir A, maar dis ver van die dorp. Vergelijk die Aanvullinge, No. Egte deehvoorde, d. Soos reeds in 1 aangetoon, word, waar daar verskillen- de vorme in algemene gebruik is, die verskillende vorme 00k toe- gelaat ; on- mogelik, on- moontlik, on- molik ; baing, baie, baje; more, more; noi, nooi, ens.

In veel gevalle is die vorm met i seifs die gewone vorm. Die Spelling-Kommissie : — T. JAN F. Advokaat C. Onder die samestelling van die Woordelijs is dit geblijk, dat die Spelreels op neelwat punte aangevul moet worde.

Ettie Bierman Keur 8 (Afrikaans Edition) - AbeBooks - Ettie Bierman:

Die aanvul- linge laat ons hier volg: — 1. Dikwels is dit nie uit te maak welke van twee, soms meer vorme, die gebruiklikste is nie. Daarentee word die vorme wat nie algemeen gebruiklik is nie, maar tog gangbaar genoeg om opge- neem te worde, tussen hakies geplaas. Hierdie minder gebruiklike vorme verdien natuurlik nie die voorkeur nie.

Veral bij die woorde wat meer als geleerde of boekw r oorde moet beskouw word, is dit dikwels moeilik, partijkeer seifs on- moontlik, om vas te stel wat als die gewone Afrikaanse vorm te erken is. Gewoonlik staan die min of meer geleerde woorde darem digter bij die Hollandse vorm.

Daarom word die verboe vorm altoos in die lijs aange- gee. Waar dit nie gedaan word nie, blij die bijvoeglike naam- woord on verboe. Die meervoud van selfstandige naamwoorde, meestal vreemde, op onbeklemtoonde -a word sonder afkappingsteken ge- skrijwe: massa, massas ; padda, paddas; maar karba, karba's; hoera, hoera's. Vreemde selfstandige naamwoorde op -e, -i, -o en u neem die afkappingsteken, net soos in die V. Vir die paar vreemde selfstandige naamwoorde wat op 'n an- der klinker uitgaan, moet die Woordelijs geraadpleeg worde. Ons skrijwe ook jou waarlik, waar jou waarskijnlik die ethiese datief van die persoonlike voornaamwoord is.

Samegestelde telwoorde word met koppeltekens geskrijwe: twee-en-twintig. Tijdsbepalinge word aanmekaar geskrijwe: dis twaalfuur. Wanneer verskillende ure bedoel word, staan die woorde apart: hij het twee uur gewerk. Die koppelteken word ook geskrijwe bij jong samestel- linge, waarvan die dele nog duidelik als afsonderlik gevoel word: Unie-Regering.

Vergelijk Spelreels, no. Bij samegestelde selfstandige naamwoorde word, net soos in die V. Die i-klank stel ons voor deur ie in die volgende gevalle: — a in alle beklemtoonde lettergrepe van Afrikaanse en ver- afrikaanste woorde: riet, piesang, sediesie, tiepe, tietel ens. Bij buigingsvorme blij ie behou: posiesies; tragies, 'n tragiese geval.

In ander onbeklemtoonde lettergrepe word i geskiijwe: ambi- sieus naas ambiesie, individu, likwidasie, munisipaliteit, situa- sie, siviel, tradisioneel naas tradiesie. Sie Spelreels, no. Soms is dit egter nodig om met die oog op die Hoi- XIX landse spelling, of in die geval van vreemde woorde, voorlopig nog twee medeklinkers te skrijwe: klassikaal, skrobbeer, skrobbering, stoffasie, stommiteit, ens.

In buigingsvorme gaat f oor tot w, tenvijl g wegval: ak- tief, aktiewe; filosoof, filosowe; bioloog, bioloe; filoloog, filo- loe. Waar daar geen sprake van buigingsvorme is nie, daar geld die reel vir vreemde woorde: aktiviteit, evolusie, ens. Werkwoorde op -eer het twee vorme in die verlede deel- woord, met of sonder ge-: geregeer of regeer. Werkwoorde wat op -f uitgaan, het twee vorme, een op -f en een op -we: leef, skrijf, naas lewe, skrijwe.

Woorde op -ieel en -ieer neem alleen in die verboe vorme deeltekens: finansieel, kommersieel, definieer; maar finansiele, kommersiele. In aansluiting bij no. Die vernaamste gevalle waar hoofletters geskrijwe word, is die volgende: — a geogratiese eiename, persoons- en volkename, en same- stellinge en afleidinge daarvan: Arabie, Amsterdam, Amsterdam- mer, Amsterdams, Hegel, Hegeliaans, Afrikaans, Afrikaner, Afri- kanervolk.

Bijvoeglike naamwoorde van sodanige selfstandige naam- woorde afgelei, word dus, in afwijking van die V. Daar is darem 00k Vereenvoudigers wat hoofletters skrijwe, wat volgens die ondergetekende die voorkeur verdien, 00k bij wie Hol- lands skrijwe. Dus Nederlandse taal, Duitse volk. Samestellinge lewer dikwels moeilikhede op.

Republikein_20171009

Waar nie meer gedink word aan die herkoms nie, en die woord net 'n algemene begrip aanduie, dus bloot kwalifiserend is, daar word 'n klein letter geskrijwe: Afrikanerkring, d. Bij woordpare met die verbinding ee als di j volgende, skrijwe ons die deeltekens net bij die kort vorme, omdat die ee in die lang vorme eenlettergrepig is: tee, teepraat, nee maar teen, teens- woordig, neentig. Ook bij verkleinwoorde word die deeltekens weggelaat om dieselfde rede: vooltjie naas voel, reeitjie naas reel, ens. Ten gevolge van die eenlettergrcpigheid bij verkleinwoorde, skrijwe ons ook waantjie naas waens, leuntjie naas leuen, ens.

Afrikaans, Afrikaanse. Afrikaner, Afrikaners, afrikanerbees, afrikanerbeeste. Almoendheid of Almogend- lieid. Amasone rivier. Amasone, Amasoncs. I ambag, ambagte. Amerikaans, Amerikaanse. Amerikaner, Amerikaners. Arabier, Arabiere. Arabies, Arabiese. Armenier, Armeniers. Armenies, Armeniese. J, ar- tiestes. Asiaat, Asiate. Asiaties, Asiatiese. TO Atlantiese. Babylonier, Babvloniers. Babylonies, Babvloniese. II bakkies, bakkiese. Bataaf, Batawe. Bataafs, Bataafse. Batavier, Bataviere.

I bedroef, bedroefde; bedroef- der, bedroefste. I beerwe, het beerwe. I beklaagdc, beklaagdes. Belg, Beige. Belgies, Belgiese. Benediktijner, Benediktijners. Ben gale. Bengaals, Bengaalse. Bijbel, Biibels. Bijbels, Biibelse. Boesman, Boesmanne of Boes- mans. Boesman bmv Boesmanland. Boheems, Boheemse. Boland, bolijf, bolijwe. Bordeaux, bordeel, bordele.

Brabants, Brabantse. Bulgaar, Bulgare. Bulgaars, Bulgaarse. Chinees, Chinese sniv. Christus of Kristus. Cy pries, Cvpriese. Been, Dene. Deens, Deense. Dinsdag, Dinsdae. Dominikaner, Dominikaners Dominikanerklooster. Dominikanermonnik, Domini- kanermonnike. Donderdag, Donderdae. Doopsgesind, Doopsgesinde. Doopsgesinde, Doopsgesindes. Duits, Duitse. Duitser, Duitsers. Engels, Engelse. Europeaan, Europeane. F ranciskanerklooster. F ranciskanermonnik. Frankies, Frankiese. Frans, Franse. Fransman, Franse. Fries, Friese snw.

Hymne Weiss

Friesland, frikedel, frikedelle. Gallies, Galliese. Geus, Geuse. Goot, Gote. Goties, Gotiese. Griek, Grieke. Grieks, Griekse. Hael snw. Hagenaar, Hagenaars. Hebreer, Hebreers. Heer of Here. Hellene mu. Hellenis, Helleniste. Hemel vaartsdag. Here of Heer. Herkulies, Herknliese. Hernhutter, Hernhutters. Hollander, Hollanders. Hollands, Hollandse.


  • Product Type?
  • In Pain But Hiding It.
  • Afrikaans | Barnes & Noble®.
  • Piccole tracce dinchiostro (Italian Edition)!
  • Ettie Bierman Keur 8 (Afrikaans Edition).

Homeries, Homeriese. Hongaar, Hongare. Hongaars, Hongaarse. Hottentot of Hotnot, Hotten- totte of Hottentots of Hot- nots. I hulpprediker, hulppredikers. Humanis, Humaniste. Hun, Hunne. Hussiet, Hussiete. Ier, Iere. Iers, Ierse. IJslands, IJslandse. Indiaan, Indiane. Indiaans, Indiaanse. Indier, Indiers. Indies, Indiese. Indogermaan, Indogermane. Indogermaans, Indogermaanse. Jakobijn, Jakobijne. Jamaicagemmer Jamaicagim- mer - jamboes, jamboese.

Israeliet, Israeliete. Israelities, Israelitiese. Italiaan, Italiane. Italiaans, Italiaanse. Jansenis, Janseniste. Jansenisties, Jansenistiese. Japannees, Japannese snw. Javaan, Javane. Javaans, Javaanse. Jesui'et, Jesuiete. Jesuieties, Jesuietiese. Jodin, Jodinne. Joods, Joodse.

Kaffer, Kaffers. Kalvinis, Kalviniste. Kalvinisties, Kalvinistiese. Kapenaar, Kapenaars. Kapusijner, Kapusijners. Kapusijnermonnik, Kapusij- nermonnikke. Katholiek, Kathoiieke. Kaukasies, Kaukasiese. Kelt, Kelte. Kelties, Keltiese. Kersmis of Krismis. Keuls, Keulse. Ida of klae, gekla of geklae.

Idas, klasse. Klassieke mv. Idee of klee of kleed, geklee of geklee of gekleed. I kniediep. I koljander of koliander. I konfetti. O' 77 konservatorium, konservatori- ums. I koopereer, gekoopereer of ko- opereer. Koranna, Korannas. Kosak Kosakke.

Kreools, Kreoolse. Krismis of Kersmis. Kristus of Ckristus. Leviet, Leviete. Lijdensweek, Lijdensweke. I losskroewe, losgeskroewe. Lucifer, lug, lugte. Lutheraan, Lutherane. Luthers, Luterse. M maal, male keer. Maandag, Maandae. Maandagse bnw. Macedonier, Macedoniers. Macedonies, Macedoniese. Madeira, maderawijn. Madonna, Madonnas. Magyaar, Magvare. Magyaars, Magyaarse. Mahomed of Mohamed. Mahomedaans of Mohame- daans, Mahomedaanse of Mohamedaanse. Maketees, Maketese. Malbaar, Malbare. Maleis, Maleise. Masbieker, Masbiekers. I materialis, materialiste. I medegevangene enkv.

Methodis, Methodiste. Mof, Mowwe. Mohamed of Mahomed. Mohamedaans of Mahome- daans, Mohamedaanse of Mahomedaanse. Moor, More. Moors, Moorse. Muselman, Muselmanne. Namakwa, Namakwas. Nederduits, Nederduitse. Nederfrankies, Nederfrankiese, Nederland. Nederlands, Nederlandse. Nedersaksies, Nedersaksiese. Neger, Negers. Negerin, Negerinne. Nihilis, Nihiliste. Noor, Nore. Noordhollands, Noordholland- se.


  • Wenn Frauen zu sehr lieben - Eine Untersuchung der Abhängigkeit, die Liebe schafft (German Edition);
  • Product Type.
  • Half A Week Before The Winter?
  • Moving Up to Management: Leadership & Management Skills for New Supervisors?

Noorman, Noormanne. Noors, Noorse. Noorweegs, Noorweegse. Noorweer, Noorweers. November, nuance, nuances, nuanceer, genuanceer of nu- anceer. Oeganda land in Oosafrika. Oktobermaand, Oktobermaande. Olympies, Olympiese. IOO onbesien, onbesiene. IOI ondernemend, ondernemende; ondernemender, onderne- mendste. Ondervelds, Onderveldse. I ondeurskijnend of ondoor- skijnend, ondeurskijnende of ondoorskijnende. I ongeoorloof, ongeoorloofde; ongeoorloofder, ongeoorloof- ste. I ontvanger.

Oosafrikaans, Oosairikaanse. Ooseuropees, Ooseuropese. Oosfries, Oosfriese bnw. Oosindies, Oosinaiese. Oospruisies, Oospruisiese. Oostenrijker, Oostenrijkers. Oostenrijks, Oostenrijkse. Oranje- Vrijstaat. Oranje-Vrijstaats, Oranje-Vrij- staatse. Oudduits, Oudduitse. Oudengels, Oudengelse. Oudhollands, Oudhollandse. Oujaarsdag, Oujaarsdae. Ijaadjie klein pad , paadjies. Paarls, Paarlse. Paasfees, Paasfeeste. Paasmaandag, Paasmaandae. Ill pannekoek, pannekoeke. Parijse bnw. Persies, Persiese. Peruaans, Peruaanse. I pes, peste.

Pietisties, Pietistiese. Pinksterbiduur, Pinksterbidure. Pinksterweek pinotiebossie, pinotiebossies. I pluishoed, pluishoede. I pluiskeil, pluiskeile. Pole landnaam. Il6 politiek. Polynesier, Polynesiers. Polvnesies, Polynesiese. Pondolands, Pondolandse. Pool, Pole. Poolland, Poollande. Pools, Poolse.

Positivis, Positiviste. Praag Boheemse hoofstad. Praags, Praagse. Pragmatis, Pragmatiste. I preparaat, preparate. New Book. Shipped from UK within 10 to 14 business days. Established seller since Seller Inventory LQ Paperback or Softback. Ettie Bierman-Keur 8. Seller Inventory BBS Book Description Jasmyn, Never used! This item is printed on demand. Seller Inventory Seller Inventory LIE Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. Book Description Jasmyn. Seller Inventory ING Ships with Tracking Number! Buy with confidence, excellent customer service!. Seller Inventory n.

Ettie Bierman Keur 8 Afrikaans Edition. Ettie Bierman. Publisher: Jasmyn , This specific ISBN edition is currently not available. View all copies of this ISBN edition:.